Menu

Gauris stelde fragen

Hjir fine jo in oersjoch fan de meast stelde fragen oer de Alvestêdetocht, de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden en alle saken dy’t dêrmei te krijen hawwe.

Handich foar in flot en ôfdwaande antwurd op jo fraach. Mocht jo fraach der lykwols net by stean, dan kinne jo maile nei info@defriescheelfsteden.frl, mar dan moatte jo wat langer op antwurd wachtsje.

 

Algemien

[accordions id=”689″ ]

Lede-administraasje

[accordions id=”690″ ]

Leden en de tocht

[accordions id=”691″ ]

Parse

[accordions id=”692″ ]

Terug naar boven