Menu

Organisaasje

It bestjoer fan de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden bestiet út njoggen leden en is ferantwurdlik foar alles wat der binnen de Feriening bart en foar de organisaasje fan de wedstriid en de toertocht. Bestjoersleden wurde yn de Algemiene Ledegearkomste keazen of wer keazen foar in perioade fan trije jier. Persoanen fan santich jier of âlder binne reglemintêr net mear te kiezen of wer te kiezen. As de ALG yn 2015 akkoart giet mei de wiziging fan de statuten wurde de bestjoersleden keazen of wer keazen foar in perioade fan fjouwer jier en wurdt de maksimale sittingsdoer tweintich jier (foar bestjoersleden dy’t keazen binne fóár 2014) of sechtjin jier foar bestjoersleden dy’t derby kommen binne nei 2014).

It bestjoer fan de Feriening bestiet út de folgjende persoanen:

Namme                    Funksje
Dhr. W. WielingFoarsitter
Dhr. H. DijkstraSekretaris
Dhr. O. de JagerPonghâlder
Dhr. S. PrinsIissaken
Mefr. I. JonkmanKommunikaasje, publisiteit en húsfesting
Mefr. O. MulderFeilichheid, ferbinings en ferfier
Dhr. W. KimsmaTechnyske saken en materiaalbehear
Dhr. H.P. van der WerfWedstriid- en tochtlieding
Dhr. J.S. de GraafMedyske begelieding

Amtlik sekretaris is mefr. N.E. Eerligh

 

De rayonhaden

De rûte fan de tocht is yndield yn 22 rayons. Yn alle rayons fertsjintwurdiget it rayonhaad de Feriening. De rayonhaden binne ferantwurdlik foar de trochgong fan de tocht troch harren rayon. Alle rayonhaden wurde stipe troch in assistint-rayonhaad.

De wichtichste taken fan it rayonhaad binne:

  • De iisberjochten trochjaan oan it bestjoer fan de Feriening.
  • It meitsjen fan klúnfoarsjennings.
  • It oerlis mei de pleatslike oerheid.
  • De soarch foar in feilige iisrûte.
  • De kontrôle fan tocht- en wedstriidriders.
  • It melden fan de trochkomst fan de kopgroep fan de wedstriidriders.
  • It soargjen foar in feilige passaazje by it publyk lâns.

Op dit stuit binne der de folgjende (assistint-)rayonhaden:

rayon(assistint-)rayonhaden
Start SwettehavenW. Bosch, P. Oele (assistint)
Rayon SwetteE. Rodenhuis, K. Abma en R. Haagsma (assistinten)
Rayon DilleP. de Hoop, P. Siksma (assistint)
Rayon SnitsJ. Hoogland, R. Cnossen (assistint)
Rayon DryltsJ.K. van der Woude, H. van der Zee (assistint)
Rayon WâldseinC.J. Nagelhout en A.F. Nagelhout (assistint)
Rayon SleatC. Schotanus en G. Stegenga (assistint)
Rayon BalkM. Dijkstra en A.B. Hylkema (assistint)
Rayon GalamadammenD.N. Flapper
Rayon StarumP. Visser en mefr. M. Bouma (assistint)
Rayon HylpenW. Kelderhuis en J. Zweed (assistint)
Rayon WarkumTh. J. Beuker en S.A. Westra (assistint)
Rayon BoalsertS. la Roi en W. Minnema (assistint)
Rayon WytmarsumB. de Vries, H. van der Wetering (assistint)
Rayon HarnsJ. Bergmans, S. Krol (assistint)
Rayon FrjentsjerY.T. Koopmans en U. Noordenbos (assistint)
Rayon WierJ. Runia
Rayon FroubuertP.J. Faber en A. de Jong (assistint)
Rayon Alde LeieH. Siegersma en mefr. J. Broersma (assistint)
Rayon BartlehiemH. van Althuis en F. Kloosterman (assistint)
Rayon BurdaardJ.K. Tigchelaar en D.H. Brouwer (assistint)
Rayon DokkumG.J.M. Tigchelaar en K. Jellema (assistint)
Finish LjouwertW. Bosch en Sj. Veenstra (assistint finish)
Terug naar boven